.

  • Εύρος Μέτρησης DC Volt: 2V-200V-400V/ Measurement Range DC Volt: 2V-200V-400V
  • Εύρος Μέτρησης AC Volt: 200V-400V/ Measurement Range AC Volt: 200V-400V
  • Εύρος Μέτρησης DC A: 200mA/ Measurement Range DC A: 200mA
  • Αντίσταση: 200-2000-20K-200-2000K & Omega/ Resistance: 200-2000-20K-200-2000K & Omega